เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.00 - 19.00 น.

เราช่วยคุณได้

@sunrisetravel

Travel License : 11/01810

หน้าแรก

/

เรือสำราญ

/

ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์-พอร์ตคลัง(กัวลาลัมเปอร์)-สิงคโปร์ 3วัน 2คืน

ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์-พอร์ตคลัง(กัวลาลัมเปอร์)-สิงคโปร์ 3วัน 2คืน

ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์-พอร์ตคลัง(กัวลาลัมเปอร์)-สิงคโปร์ 3วัน 2คืน

สิงคโปร์-พอร์ตคลัง(กัวลาลัมเปอร์)-สิงคโปร์ เข้าช่องทาง VIP ที่ท่าเรือ เช็คอินด้วยบัตเลอร์ Happy Hour With Complimentary Drinks

รหัสทัวร์

CRU_0155

ประเภท

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

กำหนดการเดินทาง

01 พ.ย. 66 - 28 ก.พ. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

39,990 บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Genting Dream

Genting Dream

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ประเภทห้องพัก

พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

เด็กทารก

พักเดี่ยว

28 ก.พ. 67 - 01 มี.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Palace Suite (Tier 1)

พักห้องละ 2 ท่าน

39,990

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

29,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Palace Deluxe Suite (Tier 1)

พักห้องละ 2 ท่าน

43,500

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

32,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Palace Deluxe Premium (Tier 1)

พักห้องละ 2 ท่าน

45,500

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

33,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Palace Suite (Tier 2)

พักห้องละ 2 ท่าน

48,500

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

36,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Palace Deluxe Suite (Tier 2)

พักห้องละ 2 ท่าน

52,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

39,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Palace Deluxe Premium (Tier 2)

พักห้องละ 2 ท่าน

55,500

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

41,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

กำหนดการเดินทาง

ลำดับ

วัน

วันที่

ท่าเรือ

เวลาเรือถึง

เวลาเรือออก

ลำดับ : 1

วัน : WED

วันที่ : 14 เม.ย. 67

ท่าเรือ : Singapore

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : 8pm

ลำดับ : 2

วัน : THU

วันที่ : 14 เม.ย. 67

ท่าเรือ : Kuala Lumper

เวลาเรือถึง : 10am

เวลาเรือออก : 8pm

ลำดับ : 3

วัน : FRI

วันที่ : 14 เม.ย. 67

ท่าเรือ : Singapore

เวลาเรือถึง : 10am

เวลาเรือออก : -

ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- ห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)

- ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ Genting Dream ตามที่ทางเรือได้เตรียมไว้ให้ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ

- ภาษีท่าเรือ

อัตรานี้ไม่รวม

- ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ –กรุงเทพฯ

- ค่าทิปพนักงานบนเรือ SGD22 / ท่าน / คืน (ชำระบนเรือ) สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD26 /ท่าน /คืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป

- ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

- ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)

- ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศต่างๆ สำหรับชาวต่างชาติ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ

- ค่าอาหารพิเศษที่สั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ แพ็คเกจเครื่องดื่มที่สั่งกับทางเรือสำราญ

- ค่า Wifi บนเรือสำราญ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

การจองและชำระเงิน

- ชำระค่าเรือเต็มจำนวน หลังจากได้รับการยืนยัน

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง และจำนวนห้องว่าง

- การไม่เข้าร่วมกิจกรรม, โปรแกรม หรืออาหารบางมื้อ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี

นโยบายการยกเลิก

- ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง กรณียกเลิกการเดินทางบริษัทฯ เรียกเก็บเงิน 100% ทุกกรณี

จำนวนผู้เข้าชม 67 ครั้ง