เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.00 - 19.00 น.

เราช่วยคุณได้

@sunrisetravel

Travel License : 11/01810

หน้าแรก

/

เรือสำราญ

/

ล่องเรือสำราญ มนต์เสน่ห์แห่งแม่น้ำดานูบ 8วัน โดย S.S. MARIA THERASA

ล่องเรือสำราญ มนต์เสน่ห์แห่งแม่น้ำดานูบ 8วัน โดย S.S. MARIA THERASA

ล่องเรือสำราญ มนต์เสน่ห์แห่งแม่น้ำดานูบ 8วัน โดย S.S. MARIA THERASA

ล่องเรือสำราญ สงกรานต์ เส้นทางแม่น้ำดานูบ บูดาเปสต์ บราติสลาวา เวียนนา ดูร์นสไตน์ เมลค์ ซาล์ซบูร์ก พัสเซา 8วัน

รหัสทัวร์

CRU_0160

ประเภท

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

กำหนดการเดินทาง

07 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67

จำนวนวัน

8วัน

ราคาเริ่มต้น

4,799 USD/ท่าน

เดินทางโดย

SS Maria Theresa

SS Maria Theresa

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ประเภทห้องพัก

พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

เด็กทารก

พักเดี่ยว

07 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67

ประเภทห้องพัก

FRENCH BALCONY

พักห้องละ 2 ท่าน

4,799

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

SUITE

พักห้องละ 2 ท่าน

7,399

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

กำหนดการเดินทาง

ลำดับ

วัน

วันที่

ท่าเรือ

เวลาเรือถึง

เวลาเรือออก

ลำดับ : 1

วัน : SUN

วันที่ : 07 เม.ย. 67

ท่าเรือ : บูดาเปสต์ (ขึ้นเรือ)

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 2

วัน : MON

วันที่ : 08 เม.ย. 67

ท่าเรือ : บูดาเปสต์

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 3

วัน : TUE

วันที่ : 09 เม.ย. 67

ท่าเรือ : บราติสลาวา-เวียนนา

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 4

วัน : WED

วันที่ : 10 เม.ย. 67

ท่าเรือ : เวียนนา

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 5

วัน : THU

วันที่ : 11 เม.ย. 67

ท่าเรือ : ดูร์นสไตน์-เมลค์

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 6

วัน : FRI

วันที่ : 12 เม.ย. 67

ท่าเรือ : ซาล์ซบูร์ก (ลินซ์)

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 7

วัน : SAT

วันที่ : 13 เม.ย. 67

ท่าเรือ : พัสเซา

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 8

วัน : SUN

วันที่ : 14 เม.ย. 67

ท่าเรือ : พัสเซา (ลงจากเรือ)

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (ห้องพักบนเรือสำราญ)

- ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ

- ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

- ค่ารถรับส่งจากสนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน (กรณีเดินทางมาถึงวันที่เรือออกเดินทาง)

- กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ

- ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ และ WIFI บนเรือตลอดการเดินทาง

- ค่าทิปพนักงานบนเรือ

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าวีซ่าเชงเก้น

- ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – บูดาเปสต์, มิวนิค – กรุงเทพฯ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

จำนวนผู้เข้าชม 77 ครั้ง