เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.00 - 19.00 น.

เราช่วยคุณได้

@sunrisetravel

Travel License : 11/01810

หน้าแรก

/

ทัวร์เยอรมนี

/

ทัวร์เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8วัน 5คืน

ทัวร์เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8วัน 5คืน

ทัวร์เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8วัน 5คืน

เที่ยวยุโรป EUROPE เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8วัน 5คืน จัตุรัสโรเบอร์ สัญลักษณ์ประจำเมืองแฟรงเฟิร์ต เยอรมัน เที่ยวเมืองกังหันลม หมู่บ้านซานส์สคันส์ พร้อมชมโรงงานรองเท้าไม้ ล่องเรือหลังคากระจก ชมทัศนียภาพริมคลองอัมเตอร์ดัม เช้คอินแลนด์มาร์ก หอไอเฟล ประตูชัย พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ ย่านมงมาร์ต ช้อปปิ้ง ถนน ZELL ห้างดิวตี้ฟรี BENLUX ห้อง SAMARITAINE ถนนฌ็องเอลิเช่

รหัสทัวร์

DE_EY00027

ประเทศ

เยอรมนี

กำหนดการเดินทาง

25 ม.ค. 67 - 22 ก.พ. 67

จำนวนวัน

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

69,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Etihad Airways

ก.พ. 67

69,900฿

13-20

69,900฿

22-29

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

22 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67

69,900

69,900

68,900

9,500

-

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานอาบุดาบี

Day : 2

ท่าอากาศแฟรงเฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - มหาวิหารแฟรงเฟิร์ต - สถานีรถไฟแฟรงเฟิร์ต - ช้อปปิ้ง ZEIL - เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญ - สะพานโฮเอินซอลเลิร์น - ย่านเมืองเก่า

Day : 3

หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ - ฟาร์มซีส - เมืองอัมสเตอร์ดัม - โรงงานเพชร - ล่องเรือคลองอัมเตอร์ดัม - พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสดัมสแควร์

Day : 4

เมืองเกนต์ - หอระฆัง - ถนน GRASLEI NOTABLE - เมืองบรัสเซลล์ - อะโตเมียม - จัตุรัสกรองปลาสต์ - รูปปั้นแมนิเก้นพีส - ช้อปปิ้ง AVENUE LOUISE

Day : 5

เมืองปารีส - มงมาร์ต - มหาวิหารซาเครเกอร์ - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ประตุชัย - BENLUX ดิวตี้ฟรี - ห้าง SAMARITAINE

Day : 6

พระราชวังเเวร์ชายส์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ (ถ่ายรูปด้านหน้า) - สะพานอเล็กซานเดอร์ที่3 - จัตุรัสคลองคอร์ด - ช้อปปิ้งถนนเมืองฌ็องเอลิเช่

Day : 7

ท่าอากาศยาน ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส - ท่าอากาศยานอาดูอาบี - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Day : 8

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี @sunrisetravel

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 49 ครั้ง