เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.00 - 19.00 น.

เราช่วยคุณได้

@sunrisetravel

Travel License : 11/01810

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว วั่นเซียน หุบเขาเทวดา 5วัน 3คืน

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว วั่นเซียน หุบเขาเทวดา 5วัน 3คืน

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว วั่นเซียน หุบเขาเทวดา 5วัน 3คืน

เที่ยวจีน 5วัน 3คืน เซี่ยงไฮ้ หังโจว วั่นเซียน หุบเขาเทวดา ฟรีวีซ่ากรุ๊ป ช็คอินไฮไลท์ใหม่ หุปเข้าเท่วดาหมู่บ้านริมผา วั่งเซียน ล่องเรือทะเลสาบซี ชมเจดีย์นางพญางูขาว ช้อปปิ้งที่เซี่ยงไฮ้

รหัสทัวร์

CN_CA00041

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

15 พ.ย. 609 - 27 ธ.ค. 609

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

23,990บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air China

พ.ย. 609

23,990฿

15-19

23,990฿

17-21

23,990฿

22-26

23,990฿

24-28

23,990฿

29-03ธ.ค.

ธ.ค. 609

25,990฿

01-05

24,990฿

06-10

25,990฿

08-12

24,990฿

13-17

24,990฿

14-18

24,990฿

15-19

25,990฿

20-24

25,990฿

22-26

26,990฿

27-31

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

15 พ.ย. 609 - 19 พ.ย. 609

23,990

23,990

23,990

4,000

6,000

18,990

20

17 พ.ย. 609 - 21 พ.ย. 609

23,990

23,990

23,990

4,000

6,000

18,990

20

22 พ.ย. 609 - 26 พ.ย. 609

23,990

23,990

23,990

4,000

6,000

18,990

20

24 พ.ย. 609 - 28 พ.ย. 609

23,990

23,990

23,990

4,000

6,000

18,990

20

29 พ.ย. 609 - 03 ธ.ค. 609

23,990

23,990

23,990

4,000

6,000

18,990

20

01 ธ.ค. 609 - 05 ธ.ค. 609

25,990

25,990

25,990

4,000

6,000

20,990

20

06 ธ.ค. 609 - 10 ธ.ค. 609

24,990

24,990

24,990

4,000

6,000

19,990

20

08 ธ.ค. 609 - 12 ธ.ค. 609

25,990

25,990

25,990

4,000

6,000

20,990

20

13 ธ.ค. 609 - 17 ธ.ค. 609

24,990

24,990

24,990

4,000

6,000

19,990

20

14 ธ.ค. 609 - 18 ธ.ค. 609

24,990

24,990

24,990

4,000

6,000

19,990

20

15 ธ.ค. 609 - 19 ธ.ค. 609

24,990

24,990

24,990

4,000

6,000

19,990

20

20 ธ.ค. 609 - 24 ธ.ค. 609

25,990

25,990

25,990

4,000

6,000

20,990

20

22 ธ.ค. 609 - 26 ธ.ค. 609

25,990

25,990

25,990

4,000

6,000

20,990

20

27 ธ.ค. 609 - 31 ธ.ค. 609

26,990

26,990

26,990

4,000

6,000

21,990

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

หังโจว เซียวซาน – เมืองซางหร่าว – หุบเขาวั่งเซียนหรือหุบเขาเทวดา – ถนนซุยเซียน

Day : 3

เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – เจดีย์นางพญางูขาว – ถนนโบราณเหอฟางเจีย

Day : 4

เมืองเซี่ยงไฮ้ – พระหยกขาว – Starbucks Reserve Roastery – ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว –หาดไว่ทาน –หอไข่มุก – ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์

Day : 5

เมืองโบราณเหยี่ยเหอ – ล่องเรือเมืองโบราณเหยี่ยเหอ – สวนชาจักรพรรดิ – จุดชมวิว City Balcony – หังโจว เอาท์เลต – หังโจว เซียวซาน – สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี @sunrisetravel

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 90 ครั้ง